Toelating en plaatsing

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken alle scholen in Nederland samen in regionale samenwerkingsverbanden, onze school ook. Deze samenwerkingsverbanden zijn actief sinds de start van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014. In totaal zijn er in Nederland 152 samenwerkingsverbanden: 77 in het primair onderwijs en 75 in het voortgezet onderwijs, waarbij elk samenwerkingsverband een bepaalde regio in Nederland beslaat.

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs in een bepaalde regio, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband van die regio. Onze school maakt deel uit van SWV 23-02 VO en SWV 23-01 VO. De ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband biedt, is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. Ons ondersteuningsprofiel vindt u op de website van onze school. Ook beslist het samenwerkingsverband over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Samen met de andere scholen in het samenwerkingsverband, zorgen wij ervoor dat iedere leerling op de best passende onderwijsplek terecht komt!

Toelating en verwijzing

Passend Onderwijs brengt een aantal veranderingen met zich mee, ook bij de plaatsing van nieuwe leerlingen op onze school of een andere school.

Aanmelden van de leerling

Op dit moment heeft Erve Olde Meule een leerlingenstop. Dit houdt in dat we momenteel geen leerlingen kunnen aannemen. Voor meer informatie over de leerlingenstop kunt u contact opnemen.

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

  1. Via de school waar de leerling nu is ingeschreven;
  2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is;
  3. Wanneer de leerling nog niet is ingeschreven op een school, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze school. Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding van de leerling, zo mogelijk op onze school.

Plaatsing van de leerling,
toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af. Het samenwerkingsverband dient tevens een toelaatbaarheidsverklaring af te geven bij de overgang naar een andere school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Op basis van de aangeleverde stukken en een inventarisatie van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling geeft een speciale commissie van het samenwerkingsverband een verklaring af voor een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt doorgaans binnen 10 weken. In de toelaatbaarheidsverklaring staat ook welke bekostigingscategorie van toepassing is en wat de duur is van het onderwijsarrangement. De orthopedagoog of directeur van onze school kan u hier meer over vertellen.

Plaatsingsbeleid

Vanuit ons uitgangspunt om hoogwaardig onderwijs in een veilige setting te geven, voeren we waar nodig specifiek plaatsingsbeleid. Daarom hebben we per school van Attendiz een specifieke uitwerking gemaakt van het plaatsingslijstbeleid. Op grond van het specifieke schoolbeleid, bepaalt de school de maximale capaciteit per eenheid (leerjaar, bouw), afdeling en school. Op basis daarvan kan een school bij het bestuur aangeven dat een nieuwe plaatsing ten koste zal gaan van de veiligheid en kwaliteit van het onderwijs en de belastbaarheid van leerlingen en medewerkers: de maximale capaciteit is bereikt. Op dat moment geeft het bestuur een zogenaamde ‘volverklaring’ af. Dat kan voor een eenheid (leerjaar, bouw), afdeling of school zijn.

Een door ouders ondertekende nieuwe aanmelding van een leerling komt vervolgens op de plaatsingslijst (wachtlijst). Dit na beoordeling van de onderwijssoort, het leerjaar, het niveau en de ondersteuningsbehoefte en na de beoordeling of er wellicht elders een passende onderwijsplek is. Ouders, samenwerkingsverband en school van herkomst worden hierover door ons geïnformeerd. Via onderstaande link ziet u ons overzicht maximale capaciteit. Daarop is te zien voor welke scholen (leerjaar, bouw, afdeling) en een volverklaring is afgegeven en voor welke niet. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. U ziet hieronder ook een link naar ons plaatsingsbeleid.

In overleg met de samenwerkingsverbanden wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die op dit moment niet op een van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan, eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van Attendiz worden ingezet. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die zijn aangemeld voor een van onze scholen worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Overbodig is het te zeggen dat we samen met alle partijen ons tot het uiterste inspannen om de plaatsingslijsten weg te werken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over ons plaatsingsbeleid kunt u het volledige document lezen. Deel A van ons plaatsingsbeleid staat op de Attendiz schoolwebsite.

Intake-procedure

Leerlingen kunnen door derden (gezinsvoogd, ouders, vorige school, etc.) aangemeld worden bij één van de coördinatoren leerlingenzorg. De coördinator maakt vervolgens een afspraak met de betreffende afdeling voor een intakegesprek, waarbij de leerling en de aanmelder aanwezig zijn. Naar aanleiding van de toelatingscriteria wordt de leerling al dan niet aangenomen. Een psychologisch onderzoek om de problematiek helder te krijgen kan deel uit maken van de intakeprocedure (wanneer De Kapstok over voldoende gegevens beschikt, is een psychologisch onderzoek niet nodig). De trajectcoördinator is verantwoordelijk voor de aanmelding van de zogenaamde nietreguliere leerlingen. Dit zijn deelnemers die niet voldoen aan de criteria voor cluster IV leerlingen. De bekostiging voor deze deelnemers wordt via een inkooptraject (met bijv. SZW of UWV) geregeld.

Privacy

Binnen Erve Olde Meule werkt een  basis geregistreerde orthopedagoog en een  psychodiagnostisch medewerker die psychodiagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren. De wet op de privacy geeft aan dat alles in vertrouwelijke relatie verkregen informatie onder geheimhouding valt (WvSr art. 272). Erve Olde Meule is van mening dat alle informatie op school of uit onderzoek verkregen in het belang van de individuele leerling besproken kan worden in de Commissie van Begeleiding en de leerlingenbespreking. Wanneer de jongeren en ouders kiezen voor een traject bij Erve Olde Meule  gaan zij hier automatisch mee akkoord. Wanneer ouders hier niet mee akkoord gaan, dan kunnen ze hier schriftelijk bezwaar tegen aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neemt u dan contact met ons op.

Passend onderwijs

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.
X
X