Praktische informatie

Ziekte van de leerling, wat te doen?
Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meld u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.00 en 8.30 uur op de desbetreffende locatie waar uw kind zit. Ons algemeen telefoonnummer is 074-2503890. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij echter alleen wanneer wij van mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn.

Leerlingenvervoer of zelfstandig reizen

Is uw kind in staat zelfstandig te reizen? Dan adviseren wij u om uw kind zelfstandig naar school te laten komen, ofwel met het openbaar vervoer ofwel met de fiets. Dit helpt uw kind op weg naar zelfstandigheid. Kan uw kind (nog) niet zelfstandig reizen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor aangepast vervoer. De gemeente waar uw kind woont is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen. Neemt u daarom contact op met de gemeente voor meer informatie en eventuele vergoedingsmogelijkheden. Vanaf schooljaar 2015-2016 gaan de gemeenten hier verschillend mee om en is een vergoeding niet vanzelfsprekend.

Gymnastiek/ sport

Op alle locaties is aandacht voor gymnastiek/ sport. De afspraken hierover verschillen per leerjaar en locatie. Leerlingen tot en met leerjaar 3 hebben 2 uur gymnastiek per week, in leerjaar 4 tot en met 6 1 uur. Leerlingen moeten gymkleding aan, maar douchen is niet verplicht.

Oudercontacten

Wij vinden een goede samenwerking met u als ouder belangrijk. Op welke manier de contacten met ouders verlopen is afhankelijk van de locatie.

Structurele contacten, zoals het oudergesprek, worden op vaste momenten in het schooljaar ingepland. Wanneer dat wenselijk is, kunnen wij vaker besprekingen inplannen. Van alle formele contactmomenten schrijven wij een verslag, waarin de gemaakte afspraken staan. Dit verslag wordt bewaard in het leerlingdossier.

Informatievoorziening ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit belemmeren. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in het protocol “Informatievoorziening aan gescheiden ouders en de rol van een toehoorder” staan. Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Onderwijstijd

De belangrijkste taak van onze school is kwalitatief goed onderwijs geven. De overheid heeft vastgesteld dat het aantal onderwijsuren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) ligt op 1000 klokuren per schooljaar. Erve Olde Meule heeft het onderwijs zo ingericht dat wij aan deze norm voldoen.

De Kapstok besteedt veel aandacht aan het terugdringen van lesuitval en verzuim van leerlingen. Bij uitval van leerkrachten lossen we dit waar mogelijk intern op, zodat de lessen volgens het programma door kunnen gaan. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de vervangingspool van Attendiz.

Bij ongeoorloofd verzuim wordt er contact opgenomen met de leerling en/of ouders. Bij aanhoudend ongeoorloofd verzuim wordt daarnaast, bij leerlingen jonger dan 18 jaar, contact opgenomen met de leerplicht.

 

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een presentatie tijdens een ouderavond. Voordat wij deze foto’s gebruiken, wordt om uw toestemming gevraagd. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar.

Schoolverzekering

Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid zijn ouders van leerlingen onder de 18 jaar wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind aan andere kinderen, personeel of aan de school wordt toegebracht. Een leraar kan alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid van het personeel. Om de aansprakelijkheidsrisico’s van leraren en ander personeel te dekken heeft Attendiz een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Naast deze verzekering heeft Attendiz ook een ongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen en personeelsleden. Meer informatie over de schoolverzekering(en) is te vinden op de website van Attendiz.

Sponsoring

Onze school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt dan besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Het ontvangen van sponsorbijdragen is wel aan een aantal regels gebonden. Alle scholen van Attendiz conformeren zich daarom aan het “Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2009.” Dit convenant is terug te vinden op de website van Attendiz.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.
X
X